Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
czynne całodobowo tj. 24 godziny w tym również w nocy, w dni wolne i świąteczne
A A A
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
11.05.2011 •
     Działalność placówki może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności:

1) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce;

2) wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

 

Wolontariuszem w placówce może być osoba:

1) pełnoletnia;

2) poinformowana przez dyrektora placówki o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej placówce;

3) ubezpieczona przez dyrektora placówki od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy;

4) która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego;

5) która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy, na podstawie porozumienia.

Porozumienie, które zawiera dyrektor placówki z wolontariuszem, określa:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;

2) zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami sprawującymi bezpośredni nadzór nad pracą wolontariusza w placówce;

3) zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce;

4) postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

 

   Na prośbę wolontariusza dyrektor placówki wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz tej placówki.
 
  • Kalendarium

Newsletter