Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
czynne całodobowo tj. 24 godziny w tym również w nocy, w dni wolne i świąteczne
A A A
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
11.05.2011 •
W placówce opiekuńczo-wychowawczej działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji umieszczonego dziecka.
W skład zespołu wchodzą w szczególności:
•    dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona;
•    pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, jeżeli są zatrudnieni w placówce;
•    wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;
•    przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
•    lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka;
•    inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.
Zespół dokonuje oceny dziecka w celu:
•    ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
•    analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
•    modyfikowania planu pomocy dziecku;
•    monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
•    oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
•    oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
•    informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.
  • Kalendarium

Newsletter