Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
czynne całodobowo tj. 24 godziny w tym również w nocy, w dni wolne i świąteczne
A A A
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
11.05.2011 •
Dziecko kieruje się do placówki opiekuńczo - wychowawczej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki. Do placówki przyjmowane są dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.
Przy kierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, przekazuje się dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:
1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
2) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
3) dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
4) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
5) informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
Dokumentację, o której mowa wyżej, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, przekazuje powiat, który kieruje dziecko do instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Całodobowy pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej formie pieczy zastępczej.
  • Kalendarium

Newsletter